Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης - ACTA Πιστοποίηση CSMA

Το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης όλων των επιπέδων και κατηγοριών οργανισμών, επιχειρήσεων, μονάδων Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ΟΤΑ, τραπεζών, μονάδων υγείας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα. Τα άτομα που το απαρτίζουν, πέρα από τα τυπικά προσόντα, θα πρέπει να έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν το δύσκολο ρόλο.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Η στόχευση στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων και,σαφώς, στην αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από τον τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται στους χώρους της σχολής μας.

Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών & σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Τι περιλαμβάνει και τι θα μάθετε με τη παρακολούθηση του σεμιναρίου:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης 
      • Γνωριμία. Ο ρόλος: καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική. 
      • Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης 
      • Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων 
      • Διαχείριση προϊσταμένων: διαφωνία, follow up αποφάσεων διοίκησης, η συμβολή της Γραμματέως στη βελτίωση του προγραμματισμού του προϊσταμένου της, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια 
      • Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών 
      • Συναλλακτική Ανάλυση Συμπεριφοράς, ΝLP, "The boss behind the boss". 
      • Τρόποι και μέσα επικοινωνίας: διαχείριση των κρίσεων, οι βασικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων, πρακτικές μείωσης εντάσεων & συγκρούσεων 
      • Οι Δημόσιες Σχέσεις: στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας, τρόποι και μέσα επικοινωνίας, διαμόρφωση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές, media κ.α. 

Οργάνωση Γραφείου  

      • Βασικές αρχές της οργάνωσης γραφείου 
      • Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας P.A. 
      • Καθορισμός προτεραιοτήτων O.O.D.A. 
      • Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων - Προγραμματισμού 
      • Διαχείριση χρόνου, προτεραιότητες & τεχνικές αντιμετώπισης αναβλητικότητας: ο ρόλος του multitasking 
      • Η διαχείριση του σημαντικού & του επείγοντος: οριοθετώντας την σχέση μεταξύ επείγοντος & σημαντικού σε σχέση με το επείγον & ΜΗ σημαντικό. 
      • Η διαχείριση της πληροφορίας 
      • Έννοια Αρχείου, δημιουργία αρχείου συστήματα αρχειοθέτησης, κανόνες αρχειοθέτησης, ταξινόμηση – ταξιθέτηση 
      • Προτεινόμενα αρχεία επιχείρησης, εκκαθάριση αρχείου 
      • Αρχείο Εμπιστευτικών Πληροφοριών 

Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
      • Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR 
      • Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης 
      • Χρήση Eργαλείων Μετάφρασης: SYSTRAN - GOOGLE TRANSLATE - WORLD LINGO TRANSLATE 
      • Online υπηρεσία μετατροπής αρχείων 
      • Κρυπτογράφηση Αρχείων & Φακέλων 
      • Μεταφορά μεγάλων αρχείων με WETRANSFER & DROPBOX 
      • Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε, απομακρυσμένη πρόσβαση και Online Office, Τηλεδιασκέψεις 
      • Skype - Team Viewer - Google Drive 
      • Χρήση κωδικών (passwords) και Ηλεκτρονική υπογραφή 
      • Χρήση Μηχανών Αναζήτησης 

Αλληλογραφία 
      • Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου 
      • Μορφή και εμφάνιση εγγράφου 
      • Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων 
      • Συγγραφή κειμένων 
      • Πρακτικές υποδείξεις επανεξέταση - επιμέλεια - διόρθωση κειμένου 
      • Πηγές πληροφόρησης και βοηθήματα 
      • Είδη εγγράφων 
      • Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών, το ύφος, τα μέρη & τα είδη της επιστολής, αρχές γραπτής επικοινωνίας 
      • Συγγραφή επαγγελματικών επιστολών, διαχείριση επαγγελματικών e-mail 
      • Εμπορική Αλληλογραφία 

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης CSMA 
      •Θεσμοθέτηση Τομέα Γραμματείας & Επαγγέλματος Γραμματέων στην Ελλάδα 
      •Σχεδιασμός Γραμματείας Διοίκησης 
      •Οργάνωση Γραμματείας Διοίκησης 
      •Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης 
      •Έλεγχος γραμματείας Διοίκησης και Λογοδοσία.

 

Επιπλέον πληροφορίες για το σεμινάριο:

•  Η διδασκαλία γίνεται  σε σύγχρονους Η/Υ και εμπλουτίζεται με εργασίες και πρακτικές εφαρμογές.

• Το σεμινάριο επιδοτείται μέχρι το 100% της αξίας του, από το 0,24% του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ!

• Παρέχονται ηλεκτρονικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

• Δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης στη λήξη του σεμιναρίου.

• Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 03-11-2016
Λήξη 01-12-2016
Κόστος 600.00€
Τηλέφωνο 210-5782931
Πόλη Περιστέρι
Διοργανωτής Future Business School
Διάρκεια 45 ώρες
Εισηγητής Δήμητρα Μπαλτούνα
Χώρος Διοργάνωσης Future Business School
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter