Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 10:22

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές από το κληροδότημα Βασ. χήρας Γερασίμου Νοταρά

Γράφτηκε από  Τζένη

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι  προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, μιας (1) υποτροφίας, σε πτυχιούχο Ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα και φιλολογία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά εις μνήμην Γεωργίου Ι. Δεμερτζή.

Oι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:

1. Η υποτροφία χορηγείται για τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2013-2014, υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.

2. Ο υποψήφιος υπότροφος υποχρεούται να επιλέξει μία από τις χώρες της Ευρώπης ή της Αμερικής για την πραγματοποίηση των σπουδών του.

3. Τo ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε χίλια ευρώ (1.000,00€) το μήνα. Επίσης στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μεταβάσεώς του στην αλλοδαπή και μετά τη λήξη της μετεκπαιδεύσεώς του τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Ελληνικής Φιλολογίας Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 40o έτος της ηλικίας τους.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ευδοκίμως εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής. Ημέρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα η 10η πρωινή.

6. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα:

1) α) Υπαγόρευση ελληνικού και λατινικού πεζού κειμένου 12-15 σειρών από Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς (Θουκυδίδη, Ισοκράτη, Πλάτωνα, Δημοσθένη, Αισχίνη, Λυκούργο, Καίσαρα, Κικέρωνα). Μετάφραση και ανά 3 γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις.
β) Μετάφραση ελληνικού ποιητικού κειμένου (από φωτοτυπία) 15 στιχ. Με αναγνώριση γραμματικών τύπων και συντακτικών ενοτήτων. Αναγνώριση του μέτρου και αντιγραφή 5-7 στίχων και επισήμανση των μετρικών συμβόλων επάνω στις συλλαβές με προσδιορισμό των μετρικών τύπων και μορφών (πόδες, μετρικές ενότητες κλπ) (10 σειρές).
2) Μετάφραση λατινικού ποιητικού κειμένου (από φωτοτυπία) 15 στιχ.
3) α) Γραμματολογικές παρατηρήσεις (ενδεχόμενη αναγνώριση των συγγραφέων και σύντομη τοποθέτηση των χρονική, ειδολογική, σημασιακή) (10 σειρές).
β) Μια παρατήρηση για έναν άσχετο με τα κείμενα συγγραφέα με σύντομη τοποθέτηση του μέσα στην εποχή, το είδος και τους ομοτέχνους, έργα και την σημασία του (15 σειρές).
4) Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας.

Επίσης οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικώς γραπτώς και προφορικώς, σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, αναλόγως της χώρας στην οποία επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικώς δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες των γλωσσών τούτων. Η επιτυχία σε μία από τις ανωτέρω τέσσερις ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

7. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο γενικής βαθμολογίας στα παραπάνω μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν υπολογίζεται στην εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας.
Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.

8. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της αφίξεως του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα αφίξεως του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συνάψεως μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του συμβολαίου υποτροφίας, και λήγει μετά παρέλευση τριετίας.

9. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39). Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίας διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

10. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ενάρξεως του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν σε ποια χώρα επιθυμούν να μεταβούν. 
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (βλ. άρθρο 4).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Πιστοποιητικό εκπληρώσεως στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες υποψηφίους).
δ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος.
στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των σαράντα (40) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής της υποτροφίας κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23.8.1941 (ΦΕΚ 286/23.8.1941 τευχ. Α΄), σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της από 8.4.1971 διαθήκης της Βασιλικής χήρας Γερασ. Νοταρά, η οποία δημοσιεύτηκε από το Πρωτοδικείο Πειραιώς με το υπ' αριθ. 169/14.5.1971 πρακτικό του. 
Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών - Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ.: 210.3664736).

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 18/01/2013

Για να δείτε άλλες υποτροφίες πατήστε εδώ.

Διαβάστηκε 2056 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 11:12
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter